021-88381320

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده
خلاصه

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی به طورفوق العاده

11 10 98

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی به طورفوق العاده

اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان

بدینوسیله از کلیه اعضاء دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی به طورفوق العاده که در ساعت 10 صبح روز
دوشنبه، مورخ 30/10/98 در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی ایران در طبقه اول ساختمان جدید، واقع در تهران،
خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵ حضور به هم رسانید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

-ارائه گزارش فعالیت های اتاق مشترک ایران و پاکستان در شش ماهه اول سال 98
-ارائه گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس و حسابرس رسمی در خصوص فعالیت های انجام شده در اتاق مشترک و
بررسی ترازنامه و تصویب آن.
-بررسی و ارائه گزارش مالی اتاق و تصویب بودجه سالانه
- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
-انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
-تعیین ورودیه اعضاء جدید و حق عضویت سالانه اعضاء
- بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)