021-88381320

جلسه بررسی مشکلات مرزی

جلسه بررسی مشکلات مرزی
خلاصه

جلسه هماهنگی به منظور پذیرش هیئت پاکستانی در زاهدان به منظور بررسی مشکلات مرزی در محل سرکنسولگری کشور پاکستان به حضور اعضاء و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان مورخ 10/06/98

10 6 98

جلسه هماهنگی به منظور پذیرش هیئت پاکستانی در زاهدان به منظور بررسی مشکلات مرزی در محل سرکنسولگری کشور پاکستان به حضور اعضاء و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان مورخ 10/06/98جلسه هماهنگی به منظور پذیرش هیئت پاکستانی در زاهدان به منظور بررسی مشکلات مرزی در محل سرکنسولگری کشور پاکستان به حضور اعضاء و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان مورخ 10/06/98

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)