021-88381320

جلسه رییس اتاق و اعضاء

جلسه رییس اتاق و اعضاء
خلاصه

جلسه رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان و اعضاء اتاق در محل کنفدراسیون اتاق های بازرگانی کشور پاکستان13 تیر ماه 98

13 4 98

جلسه رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان و اعضاء اتاق در محل کنفدراسیون اتاق های بازرگانی کشور پاکستان13 تیر ماه 98

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)